Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822   ROPEC 024407  


Inici
 
Presentació
 
Documents
 
Guiatge
 
Històric
 
Bibliografia
 
Vincles d'interès
 
Avís Legal

 

 
Documents sobre
Tir de Camp

Guia Camp FITA
FITA, ed 2003
 
Manual Campo V11
J. Gregori, ed 2000
 

ESPAI de GUIATGE

Vull adquirir un arc compost per a fer Tir de Camp.
Què m'aconselles ?

Cada disciplina de tir amb arc té unes peculiaritats pròpies que fan més aconsellables un conjunt de característiques a l'hora d'escollir un arc de politges.

En tir de camp ens cal tant un arc capaç de donar-nos una bona velocitat de fletxa, que agraïrem en el recorregut de distàncies desconegudes, com una bona precisió i de perdonar-nos petits errors en la deixada, ja que ens cal millorar l'impacte de cadescuna de les tres fletxes que tirem a cada diana.

Això demana una situació de compromís entre característiques que donen velocitat i característiques compatibles amb la precisió. Tot seguit veurem les més importants.

Politges o cams

De politges n'hi ha de molt diferents tipus :

  • Politja excèntrica rodona amb canal de cable també circular, anomenades correntment politges rodones.
  • Politja excèntrica rodona amb canal de cable ovalat, anomenades correntment politges d'energia
  • Politja excèntrica amb canals de corda i de cable ovalades o espirals, anomenades cams.
  • Les Unicam i les Cam&1/2, que s'assemblen més a les cam però que poden presentar característiques propies de les d'energia.

La diferència entre elles ve donada per com varia la força de tracció a mesura que tibem l'arc i fins arribar a la seva obertura. Les rodones presenten una tracció suau, un pic estret, un descens també suau, i una vall ampla. Les cams pretenen obtenir el màxim d'energia acumulada, amb una tracció en forta pendent des de l'inici, un pic el màxim d'ample, un descens igualment brusc, i una vall reduïda al mínim. Entre aquestes dues opcions, que apareixen representades en el gràfic següent, hi ha tota la resta de possibilitats.

L'energia que aconseguim acumular en l'arc ve expressada com l'àrea sota la corba força/tracció :


àrea que s'acostuma a mesurar gràficament. Les cams en donar una superfície sota la corba de tracció major acumularan més energia i donaran majors velocitats de sortida per a una mateixa fletxa, força de pic i tram de tracció.

Cara a la precisió ens convé una tracció inicial suau per tal que resulti més fàcil mantenir l'espatlla d'arc a lloc; una desmultiplicació també suau que possibiliti una acció contínua sense excessives disrupcions; i una vall ampla de manera que si afluixem una mica no tingui conseqüències greus. Característiques que apunten a una politja excèntrica rodona.

El compromís aquí ens ve donat per una politja d'energia, tot i que si es disposa d'una espatlla d'arc potent, i d'una tècnica ben desenvolupada es pugui preferir una cam no massa extrema. En aquest cas caldrà concentrar-se en mantenir ben a lloc l'espatlla d'arc en la tracció inicial, i no afluixar gens en l'apuntat, sino més aviat al contrari mantenir-se contra el mur sense exagerar. Amb una vall estreta i un tram de desmultiplicació en forta pendent, si mentre apuntem afluixem una mica inadvertidament la fletxa ens pot anar molt més alta, contrariament al que pugui semblar.

 

Reflexe o deflexe

El concepte tradicional de deflexe o reflexe s'ha anat esvaïnt aquests darrers anys amb el disseny dels arcs més recents.

Es defineix un arc com a deflexe si la distància del punt d'encaix de les pales en el cos a la corda (tiller sup. a la figura) és inferior al fistmele. I reflexe a l'inrevés. Així el grau de reflexe d'un arc s'obté de :

Grau de reflexe = tiller superior - fistmele

quan més gran el valor més reflexe és l'arc. I a l'inrevés :

Grau de deflexe = fistmele - tiller superior

Els arcs de precisió es dissenyaven amb un fistmele gran, generalment entre 8 i 9 polzades i més, amb la intenció que el punt de pivot estés força més avançat que l'encaix de les pales al cos. Amb la idea que una lleugera torsió exercida sobre l'empunyadura afectés menys la sortida de la fletxa, ja que la torsió corresponent sobre la base de les pales és menor en aquest cas.

Avui es troben molt pocs arcs nous amb un fistmele superior a 8 polzades. I la majoria estan entre 7 i 8".

En els arcs més recents amb les pales considerablement paral·leles, que presenten en tancar-se un moviment més vertical que no pas horitzontal, aquest punt s'ha fet menys important de cara a la precisió. Aquest disseny a més tendeix a reduir les vibracions i a augmentar el rendiment de l'arc.

Un altre punt que influeix en la precisió, relacionat amb la forma de l'arc, és el temps durant el que la fletxa està en contacte amb corda i arc després de la deixada. Aquesta durada és un temps crític en el que es pot alterar la trajectòria de la fletxa amb molta facilitat. Quan major sigui aquest temps, més difícil serà evitar les interferències post-deixada que es puguin produir.

Amb els dissenys tradicionals d'arcs un deflexe presentava un temps crític inferior a un de reflexe, i per tant era també més procliu a millorar la precisió. Avui cal fer més atenció al fistmele de l'arc que no a la forma del cos. Per altra banda els arcs s'han fet considerablement més ràpids i les fletxes notablement més lleugeres, reduïnt paral·lelament el temps crític que correspon a fistmeles curts.

Fistmele ideal

Els arcs no es feien pas reflexes per a dotar-los de menys precisió sino amb la intenció de treure'n una major velocitat. Quan més petit sigui el fistmele major serà la tracció per arribar a una obertura determinada, i per tant major serà l'energia que pugui acumular l'arc. En el gràfic següent s'hi pot veure la representació de les corbes força/tracció de tres arcs amb politges semblants, amb una força de pic de 70 lliures i amb una obertura de 30" tots ells; on es distingeix que la major energia acumulada per un o altre arc depèn més del fistmele (d'on arrenca la corba) que no pas de la diferència de comportament de les politges (forma de la corba). A efectes comparatius, en el centre es representa l'àrea que correspon a una polzada de tracció a força de pic.

Aquest és un punt determinant en l'elecció d'un arc de camp, amb un límit inferior pràctic de 6½" i un límit superior acceptable de 7¾". A partir de 8" estem desaprofitant l'arc i renunciant a una velocitat que ens cal. Entre aquests valors extrems del que és acceptable, el fistmele (brace height) ideal per a un arc de camp està entre 6¾" i 7½".

Fletxa ideal

Amb els materials actuals les úniques opcions acceptables en camp són les fletxes de carboni o de carboni/alumini, oferint uns pesos que permeten unes bones velocitats sense comprometre la seguretat de l'arc. A títol d'exemple per a un mateix arc, rigidesa, longitud i punta de fletxa [Compost : 52 Lbs, 2 cams; Fletxa : 27.5", puntes de 100gr] s'ha obtès [Alan Walker] :

Coneguda la rigidesa o spine de fletxa que ens correspon, triarem la fletxa més lleugera d'entre les disponibles, tenint present quin és el pes mínim de fletxa que convé al nostre arc :
 

Taula del Pes Mínim Recomanat de Fletxa
Força de pic (lliures) Obertura AMO (polzades)
Recorvat Politja
rodona
Politja
d'energia
Cam  25"   26"   27"   28"   29"   30"   31"   32"   33" 
Pes Mínim Recomanat de Fletxa (grains)
33 32 29 27 150 150 150 150 150 150 150 150 150
34-41 33-38 30-35 28-32 150 150 150 150 150 150 150 151 165
42-46 39-43 36-39 33-36 150 150 150 150 150 163 179 195 211
47-52 44-49 40-44 37-41 150 150 150 167 185 203 222 240 258
53-58 50-54 45-49 42-46 150 163 183 203 224 244 264 285 305
59-63 55-60 50-54 47-50 172 195 217 240 262 284 307 329 352
64-69 61-64 55-59 51-55 202 227 251 276 300 325 350 374 399
70-75 65-71 60-64 56-60 232 259 286 312 339 365 392 419 445
76-81 72-76 65-70 61-65 262 291 320 348 377 406 435 463 492
82-86 77-81 71-74 66-69 292 323 354 385 416 446 477 508 539
87-92 82-87 75-79 70-74 322 355 388 421 454 487 520 553 586
93-99 88-94 80-85 75-80 352 387 422 457 492 532 581 629 676

Informació extreta del Manual Easton


i respectant un FOC mínim, que serà d'entre 11 i 13% per a A/C/C o carboni, o d'entre 13 i 15% per a les A/C/E :

Aquest FOC mínim ens és necessari per a obtenir un vol de la fletxa d'una estabilitat compatible amb la precisió que perseguim. Jugarem amb el pes de la punta, el del culatí i el de les plumes per a obtenir el FOC necessari, sense augmentar innecessàriament el pes de la fletxa, i sense perjudicar la rigidesa escollida.

Overdraw o no

L'accessori que ens permet enretirar la posició del reposafletxes respecte del punt de pivot es coneix com a overdraw. I s'utilitza quan convé tirar una fletxa més curta del que correspon a la nostra obertura, amb un doble objectiu, fer més rígida una fletxa lleugera que ens seria massa toba, i alleugerir-la encara una mica més.

Té un us molt limitat per dos motius fonamentals. El primer és que resulta perillós en tenir la punta de la fletxa més enretirada que la ma a plena obertura. El segon és que compromet seriosament la precisió. Qualsevol torsió sobre l'empunyadura en el moment de deixada s'hi veurà amplificada. I això val tant per la dispersió horitzontal com per la vertical.

No useu mai aquest accessori en tir de camp, no us aporta res de bo.

CONCLUSIÓ

Com a conclusió un arc de politges ideal per a tir de camp serà :

  • Lleugerament reflexe i no excessivament leuger.
  • Amb politges d'energia o cams no massa extremes.
  • Amb un fistmele entre 6¾" i 7½".
  • Fletxes de carboni o A/C, amb un FOC mínim del 11%.

Aquest són alguns dels elements importants a tenir en compte en l'elecció del material per tirar compost en tir de camp. Encara en queden d'altres, com el reposafletxes, el visor de corda, el tipus de lent en el visor, etc. Pels que hi ha també recomanacions però que convé que experimenteu personalment.
 
© JGiFHistòric 
 
Els meus clubs  
Club d'Arquers de Caldes de Montbui
Arquers del Negrell

LogoTEM.gif 100x100
Tir Esportiu Mataró

 
amb la col·laboració de
Servicios Informáticos